English (United Kingdom)

strona główna

Polityka firmy

Deklaracja
odnośnie
FSC-POL-01-004 (Polityka dla Stowarzyszenia Organizacji z FSC)

Organizacja podpisująca niniejszą deklarację jest związana z Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexico, bądź z jednym z oddziałów lub filii (dalej FSC) poprzez członkostwo lub posiadanie stosunków umownych z FSC. Niniejszym, niżej podpisana Organizacja oświadcza, iż przeczytała i zrozumiała postanowienia "Polityki dla Stowarzyszenia Organizacji z FSC", opublikowanej na stronie internetowej www.fsc.org. Wspomniana polityka określa stanowisko FSC w sprawie nieakceptowalnych działań prowadzonych przez organizacje oraz osoby indywidualne, które są obecnie stowarzyszone lub starają się o stowarzyszenie z FSC, jak również określa mechanizm zerwania stowarzyszenia.

W związku z powyższym, Organizacja wyraźnie oświadcza, że obecnie oraz w przyszłości, tak długo jak trwa powiązanie z FSC, nie będzie ona miała bezpośredniego ani pośredniego udziału w poniższych nieakceptowalnych działaniach:

a)    Nielegalne pozyskiwanie drewna oraz handel nielegalnym drewnem lub innymi produktami pochodzenia leśnego;
b)    Naruszenie praw człowieka oraz praw zwyczajowych w ramach operacji leśnych;
c)    Niszczenie chronionych terenów leśnych o wysokich walorach przyrodniczych w ramach operacji leśnych;
d)    Znaczące przekształcanie terenów leśnych na plantacje lub tereny nieleśne;
e)    Wykorzystywanie organizmów modyfikowanych genetycznie w ramach operacji leśnych;
f)    Naruszenie jakiejkolwiek z podstawowych konwencji MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY, jak określono w Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy.

Self-Declaration
regarding FSC-POL-01-004
(Policy for the Association of Organizations with FSC)


The signing Organization is associated with the Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexico, or one of its subsidiaries or affiliates (hereinafter: FSC) by being either a member of or having a contractual relationship with FSC. Hereby the signing Organization explicitly states that it has read and understood the “Policy for the Association of Organizations with FSC” as published under www.fsc.org. This policy stipulates FSC’s position with regards to unacceptable activities by organizations and individuals which already are or would like to be associated with FSC as well as the mechanism for disassociation.

In light of the above, the Organization explicitly agrees currently and in the future, as long as the relationship with FSC exists, not to be directly or indirectly involved in the following unacceptable activities:

a)    Illegal logging or the trade in illegal wood or forest products;
b)    Violation of traditional and human rights in forestry operations;
c)    Destruction of high conservation values in forestry operations;
d)    Significant conversion of forests to plantations or non-forest use;
e)    Introduction of genetically modified organisms in forestry operations;
f)    Violation of any of the ILO Core Conventions as defined in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.